Onze missie en visie

Missie en Visie

 

’t Perenboompje wil een vrije, onafhankelijke pluralistische Freinetschool zijn met oog voor ieders geloofs- en levensovertuiging. Onze leerstof richt zich, net zoals het traditioneel onderwijs, op de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het kleuter- en basisonderwijs.


Het accent van een Freinetschool ligt echter niet alleen op intellectuele vorming en/of individuele prestaties. Het is de bedoeling onze kinderen ook te laten uitgroeien tot volwaardige volwassenen via creatieve ontwikkeling, samenwerking in groep, zelfstandig leren werken...


De visie van Freinetschool ’t Perenboompje steunt op vijf belangrijke peilers:

1. Welbevinden.

In België bestaat de leerPLICHT, maar wij willen die ombuigen tot leerPLEZIER, met als resultaat dat kinderen zich goed voelen op school. Dit gebeurt door het toepassen van een totaal andere manier van lesgeven. De vele rijen schoolbanken maken plaats voor boeiende onderwijsmethoden. De totale ontwikkeling van kinderen wordt opgevolgd, om zo te werken aan een positief zelfbeeld, wat leidt tot mensen met een rijke persoonlijkheid.


2. Persoonlijke betrokkenheid.

’t Perenboompje is een school voor en door kinderen. De interessewereld van het kind centraal stellen, is in de Freinetklas het vertrekpunt van de dagdagelijkse realiteit. De intrinsieke motivatie en aangeboren nieuwsgierigheid om te leren en te ontdekken, wordt op deze manier van lesgeven geprikkeld en gestimuleerd. Het is daarbij belangrijk te weten dat we willen leren voor het leven, niet louter en alleen om goede punten te behalen. Een gans leven lang leren we.

Het leven zit vol kansen, uitdagingen, mogelijkheden om te ontdekken en te experimenteren, om te leren. Hier willen we dan ook optimaal gebruik van maken. Vandaar dat wij technieken gebruiken als vrij onderzoek en projecten.

We willen kinderen stimuleren om te leren door de inhoud uit hun eigen leven te grijpen.

3. Gelijkwaardigheid.

We zijn een school waar niet iedereen gelijkaardig, maar gelijkwaardig is. Aan de basis ligt een groot vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen en een fundamenteel respect voor hun identiteit, hun eigenheid. Geen twee mensen zijn hetzelfde, dus ook geen twee kinderen. Kinderen mogen in onze school, binnen bepaalde grenzen, leren op hun eigen ritme en tempo om zo hun eigen mogelijkheden te ontdekken.

Zelfwerkzaamheid en het vermijden van competitie zijn dan ook belangrijk binnen onze onderwijsvorm. Er is aandacht voor de talenten van elk kind, met respect voor ieders eigenheid en verschillen. Zo krijgt ieder maximale ontplooiingskansen.

4. Maatschappelijke betrokkenheid.


't Perenboompje wil geen eiland zijn, maar een ruime blik werpen op de hele maatschappij. Daarom is het belangrijk dat kinderen naar buiten komen en op die manier ook leren buiten de schoolmuren. Andere culturen, samen leven, milieubewustzijn, opkomen voor anderen, zijn belangrijke thema’s die aandacht krijgen binnen de klaswerking. In het kader van deze interesses kunnen er uitstappen gedaan worden.

We willen ernaar streven dat de kinderen contacten leggen met kinderen uit andere scholen, dat ze ervaringen en ideeën uitwisselen... Als de kinderen ook buiten de schoolmuren leren, ontdekken ze hoe veelzijdig en motiverend de wereld buiten hun klasje is. De school kan op die manier een bijdrage leveren aan de vorming van kritische mensen, die in staat zijn om in hun eigen situatie samen met anderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te dragen. Kinderen maken kennis met de wereld in al haar facetten en worden opgevoed tot kritische wereldburgers, burgers die niet alleen de middelen hebben om de wereld om hen heen te ordenen, maar ook de creativiteit om vorm te geven aan die verantwoordelijkheid.

5. Sociale gerichtheid.

Als individu leven we niet afgeschermd van anderen. We staan op vele gebieden in contact met anderen, binnen ons gezin, vriendenkring, buurt, werkrelaties, …. Daarom willen wij ook de communicatieve en creatieve vaardigheden van onze kinderen in de verf zetten. Er kan immers geen ervaringsleren zijn zonder vrije expressie en communicatie. Door zich vrij te uiten, ontwikkelen kinderen een creatieve basishouding. Vrije expressie heeft steeds communicatie als doel. Communicatie met woorden, muziek, toneel, schilder- en beeldhouwwerk, film, … is een basisbehoefte. Door zelf te creëren leren kinderen tevens oorspronkelijk, origineel en persoonlijk werk van anderen waarderen.

Binnen onze school wordt doorheen dit alles veel aandacht geschonken aan het groepsgevoel, want in de klas leven en werken de kinderen in groep. Zo leren ze met elkaar omgaan, eigen standpunten in te nemen, eigen keuzes te maken. In die optiek blijft er geen traditionele klas meer over, maar een groep kinderen en volwassenen die coöperatief leeft en werkt. Zo ontstaat een degelijke, door de groep beheerde structuur en organisatie.

 

 

"We doen als de moeders: We luisteren naar onze leerlingen die vrijuit praten en geven aan ieder de nodige aandacht. Dan, en daar begint de uiterst belangrijke taak van de leerkracht, zoeken we in die stortvloed van verhalen de uitgangspunten die ons het meest vruchtbaar lijken voor onze taak."

Célestin Freinet

Contactgegevens

Freinetschool 't Perenboompje

Methodecampus Peer

Noordervest 33

3990 Peer

011/61.12.35

Deze site gebruikt cookies.
Door op aanvaarden te klikken, gaat u akkoord met de voorwaarden in het cookie beleid.